Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Vegetation

Typiske arter på lavt vand ved Klagshamn / Typiska arter på grunt vatten vid Klagshamn:1. Havgræs/Nating (Ruppia sp) 2. Vandkrans/Särv (Zannichellia palustris) 3. Vandaks/nate (Potamogeton sp) 4. Kransnålalger/kransalger (Chara sp) 5. Toplettet kutling/sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens) 6. Almindelig sandmusling/sandmussla (Mya arenaria) 7. Knopsvane/knölsvan (Cygnus olor) 8. Hestereje/hästraka (Crangon crangon) 9. Almindelig nereis/rovborstmask (Hediste diversicolor) 10. Tangsnarre/tångspigg (Spinachia spinachia) 11. Blåmusling/blåmussla (Mytilus edulis

 

Typiske arter i en ålegræs ved Nivå Bugt / Typiska arter i en ålgräsäng vid Nivå bukt: 1. Ålegræs/ålgräs (Zostera marina) 2. Rørhinde/tarmtång (Enteromorpha intestinalis) 3. Almindelig ledtang/fjäderslick (Polysiphonia fucoides) 4. Strengetang/snärjtång (Chorda filum) 5.Silkevandhår/grönslick (Cladophora sericea) 6. Røde kalk-skorper/skorpalg (Lithothamnion /Hildenbrandia) 7. Fedtmøg på strengtang/snärjtång med påväxt av fintrådiga alger (Ectocarpus siliculosus) 8. Strandsnegl/strandsnäcka (Littorina littorea9. Blåmusling/blåmussla (Mytilus edulis) 10. Snippe/större havsnål (Entelurus aequoreus11. Stor tangnål/större kantnål (Syngnathus acus) 12. Almindelig strandkrabbe/vanlig strandkrabba (Carcinus maenas)

Illustrationerne er av Sven-Bertil Johnson fra “Oresunds vegetation/Öresunds vegetation” udgivet af Oresundsvandsamarbejdet/Öresundsvattensamarbetet 2006. Den är tillgængelig som pdf her >> 
Illustrationerna är gjorda av Sven-Bertil Johnson och kommer från “Oresunds vegetation/Öresunds vegetation” utgiven av Oresundsvandsamarbejdet/Öresundsvattensamarbetet 2006. Ladda ner den som pdf här >>

Hvilke planter findes i havet?

Der findes to forskellige hovedtyper af planter i havet. Blomsterplanter, som har rødder og vokser på blød bund. De optager næring fra bunden gennem rødderne, mens alger optager næring direkt fra vandet. Algerne kan være fastsiddende eller kan flyde frit som plankton.

Fastsiddende vegetation forekommer i Øresund hovedsageligt ned til ca. 10-15 meters dybde, hvor der er tilstrækkeligt lys til fotosyntesen. Vegetationen skifter karakter med dybden afhængigt af lysforholdene.

Blomsterplanter

Der findes hovedsageligt tre arter af blomsterplanter i Øresund. Store områder på lavt vand er bevokset med havgræs (Ruppia-arter) og vandaks (Potamogeton-arter). Havgræs og vandaks vokser hovedsageligt i det sydlige Øresund på dybder ned til 1 meter både i bugterne på den svenske side og omkring Saltholm. Vandaks foretrækker mindre salt vand og vokser i nærheden af udløb af ferskvand. Havgræs og vandaks udkonkurreres på dybere vand af ålegræs (Zostera marina), som med sine lange blade kan vokse ned til en dybde, der svarer til vandets gennemsnitlige sommersigtedybde. Ålegræs findes typisk fra 1-6 m.

Vilka växter finns i havet?

Det finns två olika typer av växter i havet. Blomväxter som har rötter och växer på mjuk botten. De tar upp näring från bottnen genom rötterna medan alger tar upp näring från vattnet. Algerna kan vara fastsittande eller flyta fritt som plankton.

Fastsittande vegetation förekommer i Öresund huvudsakligen ner till ca 10-15 meters djup där ljuset är tillräckligt för fotosyntesen. Vegetationen skiftar karaktär med djupet beroende på ljusförhållandena.

Blomväxter

Det finns huvudsakligen tre arter av blomväxter i Öresund. På grunt vatten växer stora områden med nating (Ruppia-arter) och nate (Potamogeton-arter). Nating och nate växer huvudsakligen i södra Öresund på djup ned till 1 meter både i bukterna på svensk sida och runt Saltholm. Nate föredrar mindre salt vatten och växer nära utlopp av sötvatten. På djupare vatten konkurreras nating och nate ut av ålgräs (Zostera marina) som med sina långa blad kan växa ner till ett djup som motsvarar vattnets genomsnittliga sommarsiktdjup. Ålgräs växer på ca 1-6 m djup.