Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Marine reservater i Øresund 

 Marine reservater i Øresund 

Der findes flere områder i Øresund, som er beskyttede som reservater, og flere områder findes i forslag. Hele Øresund har siden 1932 været beskyttet mod trawlfiskeri. Denne beskyttelse blev indført af hensyn til færgetrafikken, men har gavnet Øresunds bundmiljø sammenlignet med f. eks. Kattegat, hvor et omfattende trawlfiskeri foregår. Der forekommer desværre en del trawlfiskeri i Øresund uden tilladelse.

 Marina reservat i Öresund

Det finns flera områden i Öresund som är skyddade i form av reservat och fler områden finns som förslag. Hela Öresund är skyddat från trålning sedan 1932. Detta skydd infördes med hänsyn till färjetrafiken men har gynnat Öresunds bottenmiljö jämfört med tex Kattegat där omfattande trålning fördärvat bottnarna. Det förekommer tyvärr en del tjuvtrålning som är destruktiv.

Marine reservater i Øresund

Undervattensvegetation i Öresund. Källa “Oresunds vegetation/Öresunds vegetation” udgivet af Oresundsvandsamarbejdet/Öresundsvattensamarbetet 2006 >> 

Vandområdet omkring Kullen i et bælte omkring klippen. Statsligt naturreservat med offentlig adgang. Tilsynsmyndighed og nærmere oplysninger: Länsstyrelsen i Skåne Län i  Malmö.

Knähaken. Marint reservat vest for Helsingborg. Kommunalt naturreservat med offentlig adgang med skib. Tilsynsmynnighed og nærmere oplysninger:  Miljökontoret i Helsingborg.

Vandområdet omkring den sydlige del af Saltholm og holmene Svaneklapperne. Statsligt vildtreservat for fugle og sæler. Ingen   offentlig adgang. Tilsynsmyndigheder: Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Amt. 

Vandomradet kring Kalveboderne mellem Amager og Sjælland. Statsligt fuglereservat. Offentlig adgang.  Tilsynsmyndigheder: Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Kommune. Nærmere  oplysninger: Jan Burgdorf Nielsen, Miljøkontrollen.

Vandområdet omkring Falsterbohalvøn. Statsligt naturreservat med reguleret, delvis offentlig adgang.  Tilsynsmyndighed og nærmere oplysninger: Länsstyrelsen i Skåne Län i Malmö.

Vattenområdet Grollegrund utanför Domsten norr om Helsingborg. Öppet för allmänheten med restriktioner. Tillsynsmyndighet Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Ramsarområde Lundåkrabukten >>

Vattenområdet kring Kullen. Statligt naturreservat öppet för allmänheten. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne Län, Malmö.

Knähaken. Marint reservat väster om Helsingborg. Kommunalt naturreservat. Öppet för allmänhetens sjöfart. Tillsynsmyndighet Miljökontoret i Helsingborg.

Vattenområdet kring södra delen av Saltholm og holmarna Svaneklapperne. Statligt vilttreservat for fågel och säl. Ej öppet för allmänheten. Tillsynsmyndighet Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Amt. 

Vattenområdet Kalveboderne mellan Amager och Sjælland. Statligt fågelreservat. Öppet för allmänheten.  Tillsynsmyndigheter: Skov- og Naturstyrelsen och Københavns Kommune. Närmre  upplysningar: Jan Burgdorf Nielsen, Miljøkontrollen.

Vattenområdet kring Falsterbohalvön. Statsligt naturreservat, delvis öppet för allmänheten.  Tillsynsmyndighet och närmre upplysningar: Länsstyrelsen i Skåne Län i Malmö.

Vattenområdet Grollegrund utanför Domsten norr om Helsingborg. Öppet för allmänheten med restriktioner. Tillsynsmyndighet Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Ramsarområde Lundåkrabukten >>

Kullaberg

Källor Peter P Lundh – Inskannat vykort, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17919651 (vänster) David Castor – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2907220 (mitten),  Sven-Bertil Johnson “Oresunds vegetation/Öresunds vegetation” udgivet af Oresundsvandsamarbejdet/Öresundsvattensamarbetet 2006 >> (höger)

Kullaberg er et bjergområde med dramatisk og varierende topografi. Kystlinien er uregelmæssig med stejle klippevægge, grotter, klippeøer og stensøjler. Rullestensstrandene falder under vandoverfladen relativt hurtigt ned til 20-25 meters dybde, hvor bunden nærmest bjerget udgøres af klippeblokke. Bunden flader derpå ud og går over i sandbund.

Anskuet hydrografisk befinder Kullaberg sig i overgangszonen mellem Øresund og Kattegat. Der mødes overfladevand med en saltholdighed på ca. 10 PSU med dybvandsstrømme, som har en højere saltholdighed, ca. 20-30 PSU. Den dominerende strømretning i overfladevandet er nordlig.

Området kan betegnes som en sydlig udpost for en del arter, som sædvanligvis findes i rent marine miljøer. Et artsrigt plante- og dyreliv med høj naturbeskyttelsesværdi findes i vandområdet ved Kullaberg. Algebæltet når ned til 12 meters dybde, og blandt de makroskopiske dyrearter kan nævnes almindelig blåmusling Mytilus edulis, stort søpindsvin Echinus esculentus, læderkorallen dødningehånd Alcyonium digitatum, almindelig søstjerne Asterias rubens samt andre søstjernearter Henricia perforataCrossaster papposusSolaster endecaLeptasterias műlleri, havanemoner, søpunge, søagurker, kammuslinger og den almindelige konksnegl Buccinum undatum. Det dybe hul ved Kullens Fyr – SV Åkersberg (29 m dybt) – har en rig marin fauna og flora med flere usædvanlige arter, blandt andet kammusling. Läs mera här >>

Kullaberg är ett bergsområde med dramatisk och varierande topografi. Kustlinjen är oregelbunden med branta stup, grottor, klippöar, stenpelare och klapperstensstränder. Ned till 20-25 m djup är det klippbotten. Därefter planar bottnen ut och övergår i sandbotten.

Kullaberg är beläget i övergångszonen mellan Öresund och Kattegatt. Här möts ytvatten med en salthalt på ca 10 promille och djupströmmen som har en högre salthalt, ca 20-30 promille. Den dominerande strömriktningen i ytvattnet är nordlig.

Området är en sydlig utpost för ett flertal arter som vanligtvis förekommer i rent marina miljöer. Här påträffas ett artrikt växt- och djurliv med högt naturvårdsvärde. Algbältet når ner till ca 12 meters djup. Vanliga arter är blåmussla Mytilus edulis, sjöborren Echinus esculentus, läderkorallen död mans hand Alcyonium digitatum, vanlig sjöstjärna Asterias rubens och andra sjöstjärnearter såsom Henricia perforataCrossaster papposusSolaster endeca och Leptasterias műlleri. Här hittas även havsanemoner, sjöpungar, sjögurkor, kammusslor och valthornsnäcka. Djuphålan vid Kullens fyr – SV Åkersberg (29 m djup) – har en rik marin fauna och flora med flera ovanliga arter.  Läs mera här >>

Knähaken

 

1 och 2. Hestemusling/Hästmussla (Modiolus modiolus), 3. Haploops (Haploops sp.)  4. Dødningehånd/Död mans hand (Alcyonium digitatum)

På 30 meters dybde udfor Råå findes Øresunds koralrev – Knähakenområdet. Mindst 530 arter af hvirvelløse dyr er blevet observeret i det 1366 hektar store bundområde, som blev til et marint reservat den 7. februar 2001. Knähaken er det eneste kommunale marine naturreservat i Sverige, men der findes yderligere seks marine reservater langs den svenske kyst.

Kombinationen af stærke strømme og stabile saltholdigheds- og temperaturforhold nærved Øresunds nåleøje mellem Danmark og Sverige samt skiftende bundmiljø er sandsynligvis forklaringen på den rige fauna ved Knähaken. Området udgør sikkert et vigtig refugium for saltkrævende arter mellem Østersøen og Kattegat. Knähaken er også et vigtigt miljø for mange fiskearter, og grupper af kønsmodne torsk findes i området i legetiden.

Hestemuslingen Modiolus modiolus har stor betydning for de andre dyr og danner på bunden pletvise aggregater, som er blevet koloniserede af en rig epifauna. Hestemuslingen er særlig følsom for udnyttelse, idet den vokser langsomt og først bliver kønsmoden i 5-6 års alderen. Området har også længe været kendt for sin forekomst af store pighuder. På blødbunden ved muslingebankerne findes mange repræsentanter for Haploops-samfundet. Kombinationen af Modiolus og Haploopser sandsynligvis meget usædvanlig. Mindre forekomster af Amphiura-, Abra– og Venus (Chamelea)-samfundene indebærer, at samtlige dybe bundfaunasamfund, som findes i Øresund og det sydlige Kattegat, er repræsenterede ved Knähaken.

Knähakenområdet udnyttes efterhånden især af sports- og erhvervsfiskeriet, men prøvetagningsvirksomheden er også omfattende. Området egner sig ikke til dykning på grund af de stærke strømme og den store dybde. Eventuelle trusler mod Knähaken er især trawlfiskeri uden tilladelse, havneudbygninger, dumpning og klapning af mudder, udslip af forurenende stoffer og iltsvind i bundvandet. Selv en alt for omfattende prøvetagning med bundskrabere kan skade områdets fauna. Både tiltag, som direkte kan slå faunaen ihjel, og som påvirker dens livsbetingelser i form af forandrede bund- og strømforhold, kan være negative. Den påvirkning, som hidtil har fundet sted, har sandsynligvis indebåret, at en vis del af området er blevet berøvet sin rige fauna. Reservatbestemmelserne udgør dog inden hindring for det sports- og erhvervsfiskeri i ringe skala, som længe har fundet sted i området. Miljønævnet i Helsingborg har dog i 2003 foreslået at forbyde al fiskeri i området. Forslaget er blevet anket af Fiskeriverket og af nogle lokale erhvervsfiskere.  Läs mera här >>

På 30 meters djup utanför Råå finns Öresunds korallrev –  Knähakenområdet. Minst 530 arter av ryggradslösa djur har observerats i det 1366 ha stora bottenområdet som blev marint naturreservat den 7 februari 2001. Knähaken är det enda kommunala marina naturreservatet i Sverige men det finns ytterligare sex marina reservat längs svenska kusten.

Kombinationen av starka strömmar och stabila salthalts- och temperaturförhållanden nära Öresunds nålsöga mellan Danmark och Sverige, samt skiftande bottenmiljö är sannolikt förklaringen till den rika faunan vid Knähaken. Området utgör en viktig refug för salthaltskrävande arter mellan Östersjön och Kattegatt. Knähaken är också en viktig miljö för många fiskarter och ansamlingar av lekmogen torsk finns i området under lekperioden.

Hästmusslan Modiolus modiolus bildar hästmusselbankar som är av stor betydelse för övriga djur i området. Många andra djur hittar en yta att fästa sig på i hästmusselbankarna. Hästmusslan är särskilt känslig för exploatering, eftersom den växer långsamt och uppnår könsmognad först efter 5-6 års ålder. Området är också sedan lång tid tillbaka känt för sin rika förekomst av tagghudingar. På mjukbotten invid musselbankarna finns många representanter för Haploops-samhället. Kombinationen av Modiolus och Haploops är sannolikt mycket ovanlig. Smärre förekomster av Amphiura-, Abra– och Venus (Chamelea)-samhällen innebär att samtliga förekommande djupa bottenfauna-samhällen i Öresund och södra Kattegatt finns representerade vid Knähaken.

Numera utnyttjas Knähakenområdet främst av sport- och yrkesfisket men provtagningsverksamheten är också omfattande. På grund av de starka strömmarna och det stora djupet lämpar sig området ej för dykning. Eventuella hot mot Knähaken är främst otillåten bottentrålning, hamnutbyggnader, dumpning och muddertippning, utsläpp av föroreningar och syrebrist i bottenvattnet. Alltför omfattande provtagning med bottenskrapa kan även skada områdets fauna. Såväl åtgärder som direkt kan slå ut faunan eller som påverkar dess levnadsbetingelser i form av förändrade botten- och strömförhållanden kan vara negativa. Den påverkan som hittills skett har sannolikt inneburit att en viss del av området berövats på sin rika fauna. Reservatsbestämmelserna utgör dock inget hinder för det småskaliga sport- och yrkesfisket som bedrivits sedan lång tid tillbaka i området. Läs mera här >>

Saltholm

Saltholm er omgivet af ca. 2800 ha fladvand (under 2m dybde), der strækker sig 1,5 km ud fra kysten. Ved øens sydende findes en række småøer og holme – bl.a. svaneklapperne og koklapperne, samt stenstrøninger fra sidste istid. Saltholm hævede sig op over havet for ca. 4000 år siden, og der foregår stadig landhævninger, som især ændrer landskabet i den sydligste del.

Det lavvandede farvand omkring Saltholm er et meget vigtigt fødesøgningsområde for vandfugle. Snegle, muslinger, orme, krebsdyr o.a. forekommer sammen med fisk og fiskeyngel i store mængder. Herudover er der store frodige undervandsbevoksninger af hav- og ålegræs. Foruden at være en vigtig yngleplads er Saltholm og det omkringliggende fladvand et betydningsfuldt rasteområde for vandfugle i tusindtal.

Saltholm med omgivende vader, fladvand og øer er af international betydning for en række arter af vandfugle. Området er derfor også udpeget som særligt fuglebeskyttelsesområde i henhold til et EF-direktiv. Dette forpligtiger os til at passe særligt godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv. Derfor er såvel Saltholm som det omkringliggende farvandsområde nu fredet.  Reservatfolder >>

Saltholm

Saltholm är omgivet av ca 2800 ha grunt vatten (mindre än 2 meters djup), som sträcker sig 1,5 km ut från kusten. Vid öns södra del finns ett antal småöar – bl.a. svaneklapperne og koklapperne, samt klippor från senaste istiden. Saltholm reste sig upp ur havet för ca 4000 år sedan och höjer sig fortfarande, vilket förändrar landskapet speciellt på öns södra del.

Det grunda vattnet runt Saltholm är ett mycket viktigt födosöksområde för sjöfågel. Här lever snäckor, musslor, maskar, kräftdjur, fisk och fiskyngel i stora mängder. Dessutom finns det stora frodiga undervattensängar med ålgräs och Ruppia. Förutom att vara en viktig barnkammare för fisk, är Saltholm och det omgivande grunda havet ett viktigt område för tusentals sjöfåglar. (Se översikt).

Saltholm med omgivande grunda vatten och öar är av internationell betydelse för ett antal arter av sjöfåglar. Området betecknas därför också som ett särskilt fågelskyddsområde i enlighet med EU-direktiv. Detta förpliktigar oss att ta väl hand om naturen och fågellivet. Därför är både Saltholm och omgivande vatten skyddade.  Reservatfolder >>

Kalveboderne

Det lavvandede farvand er i vinterhalvåret et meget vigtigt område for vandfugle, der her samles i meget store antal. Under isvintre er særligt om rådet syd for Sjællandsbroen vigtigt, fordi strømforholdene sikrer åbent vand selv i meget kolde perioder. Store dele af havbunden er dækket af undervandsvegetation, især havgræs og ålegræs, som er af stor betydning for planteædende vandfugle. Endvidere er der i farvandet et rigt dyreliv, f.eks småkrebs, havbørsteorme, muslinger og fisk, som giver levemuligheder for vandfugle, som overvejende lever af dyrisk føde. Kalveboderne er af international betydning for Troldand Aythya fuligulasamt Lille Skallesluger Mergus serrator og Stor Skallesluger Mergus merganser. Endvidere er forekomsten af Pibeand Anas penelope så stort, at området også er tæt på at være af international betydning for denne art. Området er derfor udpeget som en del af EF fuglebeskyttelsesområde nr. 111. Reservatfolder >>

Grunt vatten är av stor betydelse för sjöfåglar under vintermånaderna, som samlas där i mycket stora antal. Under kalla vintrar då delar av havet är istäckt är området söder om Själlandsbron viktigt, eftersom strömförhållandena där gör att det hålls isfritt. Stora delar av havsbotten är täckt av undervattensvegetation, som ålgräs och Ruppia, vilket har stor betydelse för växtätande sjöfågel. Där finns också ett rikt djurliv, små krabbor, sjöborrar, musslor och fiskar, vilket ger mat åt sjöfågel som lever av denna diet. Kalveboderne är av internationell betydelse för vigg (Aythya fulgula) samt småskrake (Mergus serrator) och storskrake (Mergus merganser). Dessutom finns där så mycket bläsand (Anas penelope) att området också ligger nära att vara av internationell betydelse för denna art. Området utpekas därför som en del av EU`s fågelskyddsområde nr 111. Reservatfolder >>

Falsterbo

Falsterbohalvøen er blevet til efter istiden ved, at marine sandaflejringer er blevet bundfældede omkring flere morænekerner ved blandt andet Måkläppen, Knösen og Skanörs ljung/lynghede. De strandprocesser, som til stadighed foregår, har udformet kystmorfologien, som kendetegnes af lange, jævne strandlinjer med sandstrande og et dynelandskab langs med Østersø- og Øresundskysterne.

Den vestlige del af halvøen, som kaldes Flommen, udgøres af de særegent udviklede vandområder mellem forskellige klit- og revlesystemer. Tvillingebyerne Skanör og Falsterbo ligger på halvøen og opstod i middelalderen som vigtige handelscentre i sammenhæng med det såkaldte Skånemarked. Flere rester fra denne tid findes i området blandt andet Skanörs og Falsterbo borgruiner. Halvøen karakteriseres af specielle hegnssystemer, som er opbyggede af tørret bændeltang, som skiftevis er lagt i lag med strandengstørv.

Floraen er meget rig og varieret med mange usædvanlige arter. I Skanör findes således for eksempel stinkende gåsefod Chenopodium vulvaria og ager-guldstjerne Gagea villosa. Området har meget stor betydning for rekreation og friluftsliv samtidig med, at de biologiske værdier er meget store. Falsterbohalvøen har international betydning for videnskabelige studier af trækfugle, især rovfugle, og ringmærkning af fugle har siden 1950-erne regelmæssigt fundet sted på Falsterbo Fuglestation. Läs mera här >>

Falsterbo

Falsterbohalvön har uppkommit efter istiden genom att marina sandavlagringar har avsatts kring flera moränkärnor, bl a vid Måkläppen, Knösen och Skanörs ljung. De ständigt pågående strandprocesserna har utformat kustmorfologin, som kännetecknas av långa jämna strandlinjer med sandstränder och ett dynlandskap längs Östersjö- och Öresundskusterna.

Den västra delen av halvön, som kallas Flommen, utgörs av de säreget utbildade våtmarkerna mellan olika dyn- och revelsystem. Tvillingstäderna Skanör och Falsterbo är belägna på halvön och uppkom under medeltiden som viktiga handelscentra i samband med den s k Skånemarknaden. Flera lämningar från denna tid finns i området, bl a Skanörs och Falsterbo borgruiner. Halvön karakteriseras av speciella hägnadssystem uppbyggda av torkad bandtång som varvats med strandängstorv.

Floran är mycket rik och varierad med många ovanliga arter. I Skanör finns således t ex stinkmålla Chenopodium vulvaria och luddvårlök Gagea villosa. Området är av mycket stor betydelse för rekreation och friluftsliv samtidigt som de biologiska värdena är av högsta klass. Falsterbohalvön är av internationell betydelse för vetenskapliga studier av flyttande fåglar, särskilt rovfåglar, och vid Falsterbo fågelstation bedrivs sedan 1950-talet regelbundet ringmärkning av fåglar. Läs mera här >>

Grollegrund

Området har ett myllrande djurliv och den artrikaste algfloran i Öresund. Naturreservatet bildades 2012 i syfte att skydda och bevara områdets värdefulla miljöer som är reproduktionslokal för många fiskarter. Grollegrunds naturreservat sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar, över ett stenrev, ner till djupa mjukbottnar på 45 meters djup.

Orsak till den stora artrikedomen i området är dess många och skiftande bottenmiljöer och starka strömmar. Grunda bottnar brukar kallas havens barnkammare och skafferi, vilket stämmer väl för grundområdena utanför Domsten. Djupbranten (10-20 meter) utgör en artrik övergångszon mellan grundområden och djupa bottnar. Läs mera här >>

Grollegrund

Området har ett myllrande djurliv och den artrikaste algfloran i Öresund. Naturreservatet bildades 2012 i syfte att skydda och bevara områdets värdefulla miljöer som är reproduktionslokal för många fiskarter. Grollegrunds naturreservat sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar, över ett stenrev, ner till djupa mjukbottnar på 45 meters djup.

Orsak till den stora artrikedomen i området är dess många och skiftande bottenmiljöer och starka strömmar. Grunda bottnar brukar kallas havens barnkammare och skafferi, vilket stämmer väl för grundområdena utanför Domsten. Djupbranten (10-20 meter) utgör en artrik övergångszon mellan grundområden och djupa bottnar. Läs mera här >>