Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Rapporter

Innehåll

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden 2015 og frem >>

Aftale om Øresundsvattensamarbetet for perioden 2011-2014 >>

Temarapporter om Öresund

Temarapport Fiskeriet i Øresund 2017 DK >>

Temarapport Fiskeri i Öresund 2017 SE >>

Temarapport “Fisk i Öresund” 2007>>

Øresund – Forekomst og belastning af miljøfarlige stoffer/ Õresund – Förekomst och belastning av miljögifter 2014 >>

Öresundsvattensamarbetets sammanfattning av fysiska störningar/Fysiske ”forstyrrelser” i Öresund 2007 >>

Temarapport “Øresunds vegetation/Öresunds vegetation” 2006>>

Miljøfarlige stoffer i Øresund, en oversigt / Miljögifter i Öresund, en översikt 2005 >>

Temarapport “Øresunds bundfauna/Öresunds bottenfauna” 2002>>

Aktuella rapporter – miljötillståndet i Sundet / Øresunds miljo

Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2009 >>

Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007 >>

Tilførsel af Kvælstof og Fosfor til Øresund 1990 – 2005 >>

Utbredningskartor sediment, flora och fauna

Utbredningskarta sediment i Öresund >>

Utbredningskarta vegetation i Öresund >>

Utbredningskarta bottenfauna 1 >>

Utbredningskarta bottenfauna 2 >>

Utbredningskarta bottenfauna 3 >>

Åtgärdsplaner 

Stormflods-designkatalog Idé-oplæg 13.03.2018 >>

Designkatalog för att skydda mot stormfloder Idéuppslag 2018-03-13 >>

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund, 2017 >>

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, Länsstyrelsen Skåne >>

Grollegrund – ett förslag till marint naturreservat, 2007 >>

Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002 >>

Diskussionsoplæg om “nye operationelle målsætninger” for Øresund 1999 >>

Proposed ideal monitoring programme for the marine environment of the Sound (Swedish/Danish) 1997 >>

Kontrollprogrammet för Öresund

Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2009 >>

Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007 >>

Tilførsel af Kvælstof og Fosfor til Øresund 1990 – 2005 >>

Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2004 >>

Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2003 >>

Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2002 >>

Status för Öresunds Havsmiljö 2003 svenska >>

Status for Øresunds Havmiljø 2003 dansk >>

Status Report for the Marine Environment of the Sound 2003 English >>

Øresunds Miljøtilstand – Miljötillståndet i Öresund 1997 >>

Status for Øresunds Havmiljø 1996 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2015-2016 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2013-2014 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2011-2012 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram – utvärdering av verksamheten 1995-2006, och förslag till förbättringar >>

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2004 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2003 >>

Helsingborgs kustkontrollprogram, årsrapport 2002 >>

Inventeringar och kunskapsöversikter

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2010 >>

Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009 >>

Undersökningar av tungmetaller i sediment Malmö 2008 >>

Öresundsvattensamarbetets sammanfattning av fysiska störningar/Fysiske ”forstyrrelser” i Öresund 2007 >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2006 >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2005 >>

Inventering av ålgräs utanför Malmö 2005 >>

Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007 >>

Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira AB 2005 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2004 >>

Notat om sejladssikkerheden og risikoen for skibskollisioner i Øresund, 2004 >>

Substitution af biocier i bundmaling til skibe med enzymer, Miljøstyrelsen, 2004 >>

Rapport vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden 2004 >>

Hydrografiundersökning 2004. Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Arbejdsrapport fra DMU nr. 207 >>

Miljøfarlige stoffer i Øresund, en oversigt / Miljögifter i Öresund, en översikt 2005 >>

Computer model project 2004: How was the environmental status in the Sound 150 years ago? >>

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust 2005 >>

Hydrografiundersökning 2003 Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 195
>>

Utveckling av växtplankton i Skånes kustvatten 2003 >>

Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002 >>

Havnedriftens påvirkning af havmiljøet / Hamnverksamhetens påverkan av havsmiljön 1998 >>

Öresund i media

Unik bottenmiljö förstörs enligt kritiker, Klotet, 2005 >>

Presentationer

Övrigt