Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Organisationen

 Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Et samfinansieret sekretariat findes hos Københavns Kommune. Arbejdsgruppen udgøres af repræsentanter fra de danske amter omkring Øresund, Lensstyrelsen Skåne, Helsingborg stad, Landskrona stad og Malmö stad. Den overordnede styregruppe består af chefer fra parternes miljømyndigheder.

Vores obgaver

Samarbejdets målsætning er at virke for et godt vandmiljø i Øresund gennem udredninger om og undersøgelser af Øresunds vandmiljø.

Arbejdsgruppen skal:

 • beskrive tilstanden i Øresunds vandmiljø for derved at give et solidt fagligt grundlag for videre tiltag i området
 • beskrive udledninger og tilførsel af næringssalte og toksiske stoffer til Øresund samt forhold og aktiviteter i vandområdet og på kysten, som har betydning for Øresunds vandmiljø
 • bearbejde specielle problemstillinger i tilknytning til de større byer, havneområder og belastning fra sejladsen på Øresund
 • formulere miljømål for Øresunds vandmiljø
 • identificere faktorer (både indenfor og udenfor Øresundsområdet), som hindrer opfyldelsen af de ønskværdige mål, og som kan danne baggrund for en indsats til konkret afhjælpning af problemerne
 • formidle viden om recipientbeskyttelse og rensningsteknik til relevante parter og at fremme erfaringsudveksling om disse emner.

 Samarbetet är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. Ett samfinansierat sekretariat finns på Köpenhamns kommun. Representanter från de danska amten i Köpenhamnsregionen, Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs stad, Landskrona stad samt Malmö stad bildar arbetsgruppen. Den överordnade styrgruppen består av chefstjänstemän från parternas miljömyndigheter.

Våra uppgifter

Målsättningen med samarbetet är att verka för en god vattenmiljö i Öresund genom utredningar om och undersökningar av Öresunds vattenmiljö.

Arbetsgruppen skall:

 • beskriva tillståndet i Öresunds vattenmiljö för att ge en god kunskapsbas för framtida vattenvårdande åtgärder i området
 • beskriva utsläpp och tillförsel av närsalter och toxiska ämnen till Öresund samt beskriva förhållande och aktiviteter i vatten- och kustområden som påverkar Öresunds vattenmiljö
 • utreda problemställningar med anknytning till större tätorter, hamnområden och belastning från sjöfarten på Öresund
 • formulera miljömål för Öresunds vattenmiljö
 • identifiera vilka faktorer (både inom och utanför Öresundsområdet) som hindrar att miljömålen uppnås och ge en grund för att avhjälpa problemen
 • förmedla kunskap och främja erfarenhetsutbyte om skydd av recipienter och reningsteknik till berörda parter

Aftale om Øresundsvattensamarbetet for perioden 2015 og frem >>

Öresundsvattensamarbetets sekretaria / sekretariat

c/o KØBENHAVNS KOMMUNE
TMF Byens Udvikling, Center for Bydækkende Strategier
Njalsgade 13, DK 2300 København S.
Telefon: 33 66 33 66 / Mobil +45 26 30 27 00
E-post: GW2M@kk.dk

Arbejdsgruppens sammensættning

* Formand/Ordförande – Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne 
* Næstformand/Vice ordförande – Eleonora Bruno, Københavns Kommune
* Sekretær/Sekreterare – Eleonora Bruno, Øresundsvandsamarbejdet

Øvrige medlemmer:
* Helsingør Kommune
* Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
* Lars Nerpin / Rasmus Frederiksson, Malmö stad
* Therese Ehrnsten, Landskrona stad
* Jette Skov, Københavns Kommune

Avtal om Öresundsvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt >>

Styregruppens sammansættning

* Formand/Ordförande – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
* Næstformand/Vice ordförande – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne 
* Sekretær/Sekreterare – Lars Anker Angantyr, Øresundsvandsamarbejdet

Danske medlemmer:
* Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
* Birgitte Aarup Sørensen, Fredensborg Kommune
* Troels Vastrup, Hørsholm Kommune
* Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
* Anja Aalling Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
* Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
* Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune
* Naturstyrelsen (udmeldt fra 1/1 2014)
* Gribskov Kommune (udmeldt fra 1/1 2012)

Svenska medlemmar:
* Richard Åkesson, Höganäs kommun
* Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
* Jörgen Hanak,  Landskrona stad (slet afstand)
* Patrik Lund, Kävlinge kommun
* Helena Björn, Lomma kommun
* Ingegerd Andersson, Burlövs kommun
* Henric Nilsson, Malmö stad
* Ola Gustavsson, Vellinge kommun
* Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne