juli 28, 2019

Bottenfauna

Bottenfaunan kan med rätta betraktas som Öresunds bofasta innevånare, eftersom de flesta lever här i många år och är relativt stationära. Bottenfaunan i Öresund kan indelas i ett antal olika samhällen beroende på vilken art som dominerar. Akvarellerna nedan visar hur dessa olika samhällen kan se ut. De är målade av biolog Sven Bertil Johnson. Valet av arter och antalet djur är baserat på fleråriga serier av danska och svenska bottenfaunaundersökningar. 

I brackvattenfaunan, som förekommer i hela Öresund på 0-2 meters djup, ingår bl a blåmusslor.
I Macoma-samhället, som förekommer i hela Öresund på ca 2-16 meters djup, dominerar Östersjömusslan, Macoma balthica.
Abra-samhället finns på ca 12-20 meters djup och domineras av musslan Abra alba.
Amphiura-samhället som finns på 20 meters djup eller mer domineras av ormstjärnan Amphiura filiformis.
Haploops-samhället finns på 25 meters djup eller mer och domineras av kräftdjuret Haploops tubicola.
Modiolus-samhället finns från 30 meters djup och domineras av hästmusslan Modiolus modiolus.

Bottenfaunan utgör födobasen för många fiskarter och är därför viktiga både för sport- och yrkesfisket, men är också betydelsefulla som föda för vadarfåglar och änder. Bottendjuren omsätter dessutom det organiska material som produceras i ytvattnet och de djupa bottnarna är likaledes “slutstationer” för miljögifter.

Bottendjurens larver sprids på olika sätt och kan grovt delas in i två huvudgrupper. Arter vars larver lever länge i ytvattnet kan spridas mycket långväga och transporteras till Öresund från andra havsområden, medan arter med kortvarigt pelagiska larvstadium eller direktutveckling vid botten huvudsakligen rekryteras från själva området.

Läs mer om de olika bottenfaunasamhällena i temarapporten “Öresunds bottenfauna”. Akvarellerna är målade av Sven Bertil Johnson, Biomaringruppen i Lund, på beställning av Öresundsvattensamarbetet. 

Till rapport >>

Status för bottenfauna 2008-2017 >>

Inventeringar av bottenfaunan

Bottenfaunan får utstå alla de prövningar som naturen och människan ställer till med. Dessa prövningar består både av den naturliga fysiologiska stress som de varierande salthalts- och temperaturförhållandena i Öresund skapar samt den övergödning, muddring och dumpning, bottentrålning, tillförsel av miljögifter och introduktion av främmande arter som människan åstadkommer.

Bottenfaunan i Öresund har undersökts åtminstone sedan första hälften av 1800-talet, men undersökningarna har utförts oregelbundet, på olika sätt och med olika syften. Den kvantitativa undersökningsmetodiken infördes redan 1910 i Öresund. Denna metodik, som innebär att man direkt kan jämföra samma plats vid skilda tillfällen, har tyvärr inte börjat användas regelbundet förrän under senare delen av det nyss gångna seklet. Resultate från undersökningar under 1990 tyder på mindre biologisk variation i nutiden jämfört med åren omkring 1910.

Under “Rapporter” kan du hitta resultat av inventeringar från Öresunds bottenfauna >>

Djuren nedan är från Öresund. © Peter Göransson, https://www.pagenvironment.com.