juli 15, 2019

Marina däggdjur

1. Knubbsäl med gråsäl i bakgrunden, foto Jonas Teilmann, DMU. 2 og 3. Knubbsäl 4.Tumlare, foto Erik Christensen (Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7598846) 5. Delfin, foto Gert Brovad

De tre mest förekommande marina däggdjuren i Öresund är knubbsäl, gråsäl och tumlare. 

Alla tre arter skyddas i enlighet med EU:s habitatdirektiv. Knubbsäl är den vanligaste sälen i Öresund. Knubbsälarna inventeras i bl.a. Kattegatt och Östersjön under augusti månad då de fäller sin päls.

Knubbsälen drabbades av ett virus (PDV) 1988 och 2002 och 20–50 % av beståndet slogs ut och en mindre epidemi med okänt ursprung registrerades på Anholt och den svenska västkusten 2007. Under sommaren/hösten 2014 drabbades knubbsälarna i Kattegatt av en ny epidemi som denna gång kunde spåras till fågelinfluensa. Ingen av de omnämnda epidemierna verkar ha varit dödlig för gråsälarna.

Knubbsäl är den vanligaste sälen i Öresund. Knubbsälarna inventeras i bl.a. Kattegatt och Östersjön under augusti månad då de fäller sin päls. 

Trots epidemierna ökar sälbeståndet i Danmark. Detta kan förklaras med att det sedan 1977 råder jaktskydd samt att en rad sälreservat inrättades under de följande åren med tillträdesförbud vilket därmed ledde till en god överlevnad bland kutarna.

De senaste fem åren har tillväxttakten sjunkit, vilket visar att populationen närmar sig miljöns bärförmåga. En annan möjlig tolkning är dock att gråsälarnas återetablering i detta område påverkar beståndet av knubbsäl negativt. Om den sjunkande tillväxten beror på den första förklaringen förväntas en stabilisering av antalet knubbsälar i området de kommande åren. Beror den däremot på konkurrens eller bortträngning på grund av gråsälar kommer beståndet sannolikt att sjunka ytterligare under de kommande åren.

Tumlaren är Öresunds vanligaste val och det är den enda som fortplantar sig här. Den danska delen av Öresundsområdet är ett Natura 2000-område för tumlare.

Det största hotet mot tumlare antas vara oavsiktlig bifångst i fiskenät. Tumlarna övervakas både inom och utanför Natura-2000-områdena och i hela populationsområdet. Det har inte rapporterats om några övervakningar sedan 2014 men antalet tumlare i Kattegatt stiger medan bestånden i Stora Bält var någorlunda oförändrat jämfört med mätningarna 2012 och 2014.

För mer detaljerad information se rapporten “Status för marina däggdjur 2008-2017” >>

Referens: NOVANA, Marine Områder 2017 https://dce2.au.dk/pub/SR308.pdf. Uppdaterat i juni 2019 av Jane Brøns-Hansen