Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad

Blåmusslor (Mytilus edulis) är vanligt förekommande längs hela Skånes kust där den på ett betydande sätt bidrar till den biologiska mångfalden. Ofta kan musslorna täcka stora arealer och bildar rev eller bankar där de sitter tätt ihop. På grundområdet norr och söder om Öresundsbron, mellan Limhamn och Amager, finns stora mängder blåmusslor. Grundområdet benämns Limhamnströskeln[…]

Nu blir Öresund en marin nationalpark!

Øresund skal være marin nationalpark. Det fremgår af en delaftale for næste års finanslov, som lørdag blev fremlagt. Aftalen er indgået mellem regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. I aftalen fremgår det, at aftaleparterne er enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet. I den forbindelse vil de gøre viden om[…]

Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har utmynnat i ett förslag till möjliga skydd och åtgärder – Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag. Förslaget finns på länsstyrelsen på Skånes webbplats och är i samråd fram till 12 oktober[…]

Lynetteholm i Köpenhamn: Kompletterande miljökonsekvensrapport

Lynetteholm blir ett nytt distrikt mitt i Köpenhamns hamn. Den danska transportmyndigheten (Trafikstyrelsen) har i samråd med danska miljöskyddsmyndigheten bedömt att det finns specifika ämnen i de tillgängliga miljökonsekvensrapporterna för utarbetande som kräver ytterligare undersökningar för att kunna täckas tillräckligt. Det här handlar om: Vattenkvalitet, inklusive Lynetteholm-projektets inverkan på tillståndet och målen för vattenområdena Norra[…]

Första steg mot utökat marint skydd i Öresund

Fra Regeringen.se 23-07-2020: Det marina ekosystemet i Öresund är unikt: det ligger på tröskeln mellan Kattegatts saltvatten och Östersjöns bräckta vatten. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats samtidigt som det är en dynamisk storstadsregion där havsområdet ger möjlighet till rekreation och olika typer av näringsliv. På[…]

Länsstyrelsen i Skåne har publicerat en ny rapport om videoundersökningar vid Ven och i Knähaken

Här kan du läsa rapporten om undersökningen av havsbotten vid Ven och i det marina naturreservatet Knähaken som genomfördes 2019 av PAG Miljöstudier på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, med stöd av Helsingborgs kommun. Resultaten har ökat kunskapen om de befintliga naturvärdena och gett en uppföljande bild av tillståndet inom ett viktigt skyddat område. Kunskapen[…]

Workshop om plast i Öresund

Workshop om plast 15 nov 2019 Kunskaper, erfarenheter och ideer till lösningar när det gäller plast hos kommunerna kring Öresund. Länkar till alla presentationer på verkstaden och till Øresunds kommuners rapporter, guider, broschyrer, avfallsplaner och skolmaterial etc >>

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet: – Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen. Läs mera >>