marts 30, 2019

Bundfaunaen

Bundfaunaen kan med rette betragtes som Øresunds permanente indbyggere, idet de fleste lever her i mange år og er forholdsvis stationære. Bundfaunaen i Oresund kan inddeles i olika samfund som er opkaldt efter hvilken art dominerar. Akvarellerna nedenfor er malet af biologen Sven Bertil Johnsson. Valget av arter og antallet af dyr er foretaget på grundval av flerårige serier af danske og svenske bundfaunaundersogelser. Nedenfor finnes akvareller af de arter, der har givet navn til de olika samfund. 

Klik på billedet til højre for at komme til Peter Göranssons bildskat af bundfauna fra Øresund.

Brakvandsfaunaen som inkluderer forekomster af blåmuslinger (0 – ca. 2 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Macoma-samfundet (omkring 2 til 16 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Abra-samfundet (omkring 12 til 20 meters dybde)
Amphiura-samfundet (fra ca. 20 meter og dybere)
Haploops-samfundet (fra ca. 25 meter og dybere)
Modiolus-samfundet (omkring 30 meters dybde)

Bundfaunaen udgør fødegrundlaget for mange fiskearter og er derfor vigtig både for sports- og erhvervsfiskeriet, men er også betydningsfuld som føde for vadefugle og ænder. Bunddyrene omsætter desuden det organiske stof, som produceres i overfladevandet, og den dybe havbund er ligeledes “slutstation” for miljøgifte/miljøfremmede stoffer.

De enkelte arter af bunddyr har larver med forskellige spredningsmuligheder. Arter, hvis larver lever længe i overfladevandet, kan spredes over meget lange afstande og kan transporteres til Øresund fra andre havområder, mens arter med kortvarige pelagiske larvestadier eller direkte udvikling ved bunden hovedsageligt rekrutteres fra selve området.

Læs mere om de forskellige bundfaunasamfund i temarapporten Øresunds bundfauna

Tegningerna i rapporten er utført som akvareller af Bertil Johnson, Biomaringruppen i Lund, på bestilling av Øresundsvandsamarbejdet. Valget af arter og antallet af dyr er foretaget på grundval af flerårige serier af danske og svenske bundfaunaundersøgelser i Øresund.

Til rapport >>

Status for bundfauna 2008-2017 >>

Undersøgelser af bundfaunaen

Bundfaunaen må udstå prøvelser, både af den naturlige fysiologiske stress, som de varierende  saltholdigheds- og temperaturforhold i Øresund skaber, samt den overgødskning, opgravning og dumpning, bundtrawling, tilførsel af miljøgifte og indførsel af fremmede arter, som mennesket forårsager.


Bundfaunaen i Øresund er i det mindste blevet undersøgt siden første halvdel af 1800-tallet, men undersøgelserne blev udført uregelmæssigt, på forskellig måde og med forskellige formål. Den kvantitative undersøgelsesmetodik blev allerede indført i Øresund i 1910. Denne metodik, som indebærer, at man direkte kan sammenligne samme sted ved til forskellige tidspunkter, blev desværre ikke anvendt regelmæssigt før end i anden halvdel af 1900-tallet. Resultater fra undersøgelser i 1990-erne tyder på mindre biologisk variation i nutiden sammenlignet med årene omkring 1910.

I rapporter kan du finde undersøgelser for bundfauna i Øresund >>