marts 30, 2019

Marine pattedyr

1. Spættede sæler og gråsæler i baggrunden, foto Jonas Teilmann, DMU. 2 og 3. Spættet sælunge 4. Marsvin foto Erik Christensen (Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7598846) 5. Delfin, foto Gert Brovad

De tre mest talrige havpattedyr i Øresund er spættet sæl, gråsæl og marsvin.  Alle tre arter er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Spættet sæl er den mest almindelige sæl i Øresund. 

I 1988 og 2002 ramte en virus (PDV) de spættede sæler og slog 20- 50% af bestandene ihjel. En mindre epidemi af ukendt oprindelse blev registreret på Anholt og den svenske vestkyst i 2007. I sommeren/efteråret 2014 blev de spættede sæler i Kattegat ramt af en ny epidemi, som denne gang skyldtes fugleinfluenza. Ingen af de omtalte epidemier ser ud til at have været dødelig for gråsælerne. 

Sælerne er i fremgang i Danmark på trods af epidemierne. Dette tilskrives en jagtfredning, der har været gældende siden 1977, samt oprettelsen af en række sælreservater i de følgende år med adgangsforbud og derfor en god ungeoverlevelse. 

I de seneste fem år er vækstraten faldet, hvilket indikerer, at populationen nærmer sig miljøets bæreevne. En anden mulig tolkning er dog, at gråsælernes genetablering i dette område påvirker bestanden af spættede sæler negativt. 

Hvis det første er tilfældet, kan vi forvente en stabilisering af antallet af spættede sæler i området i de kommende år. Hvis den aftagende vækst derimod skyldes konkurrence fra eller fortrængning på grund af gråsæler, er en nedgang i bestanden i de kommende år sandsynlig. 

Marsvinet er Øresunds mest almindelige hval, og den eneste der med sikkerhed yngler her. 

Den danske del af Øresundstragten er udpeget som et Natura 2000- område for marsvin. Den største trussel mod marsvin menes at være utilsigtet bifangst i fiskegarn. Overvågninger af marsvin er ikke rapporteret siden 2014, men antallet af marsvin i Kattegat er stigende, samtidig med at bestanden i Storebælt var nogenlunde uændret i forhold til målingerne i 2012 og 2014.

Til rapport “Status for havpattedyr 2008-2017 >>

Reference/Referens: NOVANA, Marine Områder 2017 https://dce2.au.dk/pub/SR308.pdf Opdateret i juni 2019 af Jane Brøns-Hansen for Øresundsvandsamarbejdet.