marts 30, 2019

Vegetation

Typiske arter på lavt vand ved Klagshamn:1. Havgræs (Ruppia sp) 2. Vandkrans (Zannichellia palustris) 3. Vandaks (Potamogeton sp) 4. Kransnålalger (Chara sp) 5. Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) 6. Almindelig sandmusling (Mya arenaria) 7. Knopsvane (Cygnus olor) 8. Hestereje (Crangon crangon) 9. Almindelig nereis (Hediste diversicolor) 10. Tangsnarre (Spinachia spinachia) 11. Blåmusling (Mytilus edulis

Illustrationer: Sven Bertil Johnson, ur “Øresunds vegetation”, Oresundsvandsamarbejdet 2006 >>

Typiske arter i en ålegræs ved Nivå Bugt: 1. Ålegræs (Zostera marina) 2. Rørhinde (Enteromorpha intestinalis) 3. Almindelig ledtang (Polysiphonia fucoides) 4. Strengetang (Chorda filum) 5.Silkevandhår (Cladophora sericea) 6. Røde kalk-skorper (Lithothamnion /Hildenbrandia) 7. Fedtmøg på strengtang 8. Strandsnegl (Littorina littorea) 9. Blåmusling (Mytilus edulis) 10. Snippe (Entelurus aequoreus) 11. Stor tangnål (Syngnathus acus) 12. Almindelig strandkrabbe

Hvilke planter findes i havet?

Der findes to forskellige hovedtyper af planter i havet. Blomsterplanter, som har rødder og vokser på blød bund. De optager næring fra bunden gennem rødderne, mens alger optager næring direkt fra vandet. Algerne kan være fastsiddende eller kan flyde frit som plankton.Fastsiddende vegetation forekommer i Øresund hovedsageligt ned til ca. 10-15 meters dybde, hvor der er tilstrækkeligt lys til fotosyntesen. Vegetationen skifter karakter med dybden afhængigt af lysforholdene.

Blomsterplanter

Der findes hovedsageligt tre arter af blomsterplanter i Øresund. Store områder på lavt vand er bevokset med havgræs (Ruppia-arter) og vandaks (Potamogeton-arter). Havgræs og vandaks vokser hovedsageligt i det sydlige Øresund på dybder ned til 1 meter både i bugterne på den svenske side og omkring Saltholm. Vandaks foretrækker mindre salt vand og vokser i nærheden af udløb af ferskvand. Havgræs og vandaks udkonkurreres på dybere vand af ålegræs (Zostera marina), som med sine lange blade kan vokse ned til en dybde, der svarer til vandets gennemsnitlige sommersigtedybde. Ålegræs findes typisk fra 1-6 m. 

Status ålegræs 2008-2017 >>

Øresunds vegetation er en del af en serie af temarapporter som Øresundsvandsamarbejdet udarbejder. Tidligere er der udarbejdet temarapporter om bundfauna (2002) og miljøfremmede stoffer (2005) i Øresund.

Rapporten är en detaljerad beskrivning av olika växtsamhällen i Öresund. Akvarellerne i rapporten er udført af biolog Sven-Bertil Johnson.

Läs den här >>