oktober 23, 2020

GIS karta Öresunds miljö

Klicka på bilden av kartan för att komma till kartan. Det finns två sätt att få mera information om en yta eller punkt. Placera markören på punkten utan att klicka så kommer en pop-up ruta upp (finns för vissa ytor/punkter). Alternativt klicka på en punkt så visas “attribute table” för punkten.

Det finns flera områden i Öresund som är skyddade i form av reservat och flera områden finns som förslag. Hela Öresund är skyddat från trålning sedan 1932. Detta skydd infördes med hänsyn till färjetrafiken, men har gynnat Öresunds bottenmiljö jämfört med t ex Kattegatt där omfattande trålning har fördärvat bottnarna. Det förekommer tyvärr en del tjuvtrålning som är destruktiv.

 

Till Öresund räknas geografiskt området mellan Falsterbo och Kullen på svenska sidan och på danska sidan mellan Stevn och Gilleleje. Här finns ett urval äldre sjökort över Öresund >> 

Nedanför kartan finns en lista på de lager som finns i kartan. 

Geografic features: Lakes. Rivers. Djupkurvor från sjökort 6 m, 10 m ,  20 m. Djupkurva 15 m. Amtsgrænse Denmark.

Sample points and mapping program areas:  Fauna stations 2000-2010 OSV (Source). Attributtabellen innehåller information om provtagningsprogram, provtagningsår, provtagningsutrustning, djup, stationsnummer, bottenfaunasamhälle är angett som nummer vilket hänvisar till en tabell på sid 4 i den ofärdiga rapporten Øresundsvandsamarbejdets Habitatkortlægning af Øresund 2011. Med hjälp av denna tabell kan man namnge de olika bottenfaunasamhällena. På detta sätt har  bottenfaunaskikten i “Fauna OSV 2000-2010” tagits fram.

Fauna stations OSV 2011: Dessa innehåller länkar till sidor med information om bottenfaunasamhällen på en äldre hemsida som inte finns längre. Ta bort? 

Marine mapping programs GEUS. Innehåller areor för dessa danska marina undersökningsprogram: Marine mapping programme Inner Danish Waters 2011-12, Investigating the potential of stone reefs in the Limfjord, Raw material mapping, Raw material mapping and environmental studies in the Oresund, 2014., EMODnet Seabed substrate map Denmark. Innehåller vilket klassifikationssystem som har använts. Källa GEUS.

Danske havplan havplan.dk. Gå till den danska havsplanen här. Den finns som WFS men fungerar inte att lägga in.

Sveriges havsplan Havs- och Vattenmyndigheten HaV. Läs mera här.

Seabed sediments of the Danish Waters 2020: Filer från GEUS: Seabed sediments of the Danish Waters 2020. GEUS 

Sediment SGU 2012-2015: Filer från SGU kommer från Produkt maringeologi 1:25000. SGU har en karta med ytterligare information om bottnen i Öresund. Den finns här

Flora inventories Länsstyrelsen Skåne

Flora inventories OSV 2000-2010: Källa

Fauna inventories Lansstyrelsen: Area for benthic communities inventories 2017 Helsingborg och Landskrona kommun. Til grundlag for havplanlægningen har Helsingborg Kommune og Landskrona Kommune i 2017 sammen lavet en kortlægning af vegetation og muslingebanker. Kortlægningen fokuserer på fem forskellige havmiljøer: ålgräsängar, tareskogar (till exempel Laminaria), sågtång, rödalgsbälten och blåmusselbankar. Opgørelsen blev lavet ved at filme bunden langs transekter med 200 meters mellemrum lige ud af land i 1 til 14 meters dybde. Dette blev gjort langs hele kystlinjen i Helsingborg og Landskrona, inklusive Ven. Link til kortet >> For at komme til kortet skal du gå til fanen Hav og Botteninventering.

Mytilus inventory Lansstyrelsen Skane. Se rapport Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad, 2022 

Fauna OSV 2000-2010.  Källa här. Skikten har tagits fram från skiktet “Fauna stations 2000-2010” ovan. I attributtabellen för detta skikt har bottenfaunasamhälle angetts som nummer, vilket hänvisar till en tabell med namn på bottenfaunasamhällena på sid 4 i den ofärdiga rapporten Øresundsvandsamarbejdets Habitatkortlægning af Øresund 2011.

Om bakgrunden till faunaskikten från OSV 2000-2010 – kopierat från den ofullständiga rapporten Øresundsvandsamarbejdets Habitatkortlægning af Øresund 2011: Fra slutningen af 1800 E.Lönnberg (1896 (1950–tallet og op igennem 1900årene blev Øresunds bundfauna kortlagt af bl.a. 1897), C.G. Johannes Petersen (1910), samt Gunnar Thorson og Bent Muus 60). Disse undersøgelser resulterede i de såkaldte Petersen xx …… ) . Øresundsvandsamarbejdet samfund (se Danmarks Natur bind har i løbet af 2012 foretaget en ny kortlægning af habitatforekomster i Øresund u d fra alle de nyere data vi kunne samle sammen. Analysen er foretaget ud fra de data der findes hos staten, len og kommuner i Øresundsområdet. Data fra konsulenter og universiteter er ikke medtaget.  Øresundsvandsamarbejdet.

Protected nature areas DK (Eleonora): För mera information se Danmarks Miljøportal.

Protected nature areas SE: Från kartan Skyddad natur Naturvårdsverket 2020

Invasive species: Länsstyrelsen Skåne

Flooding predictions for different sea level scenarios: Översvämningsportalen

Current strength SGU 2012-2015: Filer från SGU kommer från Produkt maringeologi 1:25000. SGU har en karta med ytterligare information om bottnen i Öresund. Den finns här

Land reclamation: Land reclamation before 2005, Source Rapport Fysiske Forstyrrelser 2006 >> Billederne i rapporten er georefererede, og formfilerne er lavet ud fra det georeferencede billede. EPSG 25832 er blevet brugt til pauser og kort i georeference.  

Billedkilde til pop op-vinduer i kortet >> Land reclamation estimated from historic coastline 

Dumping areas: Dumping areas DK. Oprensninger og uddybning af Danmarks hundredevis af havne og sejlrender er en nødvendig foranstaltning for søtransporten og for driften af havnene. Det overskydende havbundsmateriale efter sådanne projekter kan i nogle tilfælde nyttiggøres til forskellige formål som kystfodring og opfyldning. Hvis nyttiggørelse ikke er en mulighed, kan materialet bortskaffes på havet. Denne praksis kaldes klapning eller dumpning. Klapning kan potentielt være skadeligt for miljøet eller påvirke andre aktiviteter på havet og derfor kræver det en myndighedstilladelse fra Miljøstyrelsen. Læs mere her >>, Dumping areas source SGU. Filer från SGU kommer från Produkt maringeologi 1:25000. SGU har en karta med ytterligare information om bottnen i Öresund. Den finns här

Sand dredging: Sand dredging done before 2005. from georeferenced pictures in Fysiske forstyrrelser 2006. 

Objects Fysiske forstyrrelser: Bojer, från rapport Fysiske forstyrrelser 2006.

Harbours: Hold markøren over en port for at få et pop op-vindue frem for flere billeder og information. Klik for at få attributtabellen frem. Källor för bilder >>

Beaches: Hold markøren over en port for at få et pop op-vindue frem for flere billeder og information. Klik for at få attributtabellen frem. Källor för bilder >>

WFS för den svenska havsplanen kan ses genom att välja “WFS Sea Management Plan” som bakgrundskarta. Det görs genom att trycka på den rektangulära symbolen längst ner till höger i kartan.