mars 18, 2020

Rapporter

Temarapporter
Kartor

Här finns en GIS karta över Öresunds området som uppdateras regelbundet. Här finns information om skyddade områden, sediment, vegetation, bottenfauna, provpunkter, djupförhållanden, hamnar och badplatser.

Avtal Öresundsvattensamarbetet
Handlingsplaner
Inventeringar och kunskapsammanställningar

Videoundersökningar utanför Lödde å och Salviken 2018 >>

Videoundersökningar i Skälderviken 2018 >>

Videoundersökningar av epifauna omkring Ven 2018 >>

Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018 >>

Undersökning av sandsugningens effekter på Disken 2017 >>

Temarapport Fiskeriet i Øresund 2017 DK >>

Ålgräs i Skåne 2016 >>

Øresund – Forekomst og belastning af miljøfarlige stoffer 2005 >>

Miljötillståndet i Skånes marina småbåtshamnar 2016 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2010 >>

Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009 >>

Undersökningar av tungmetaller i sediment Malmö 2008 >>

Fysiske ”forstyrrelser” i Öresund 2007 >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2006 >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2005 >>

Inventering av ålgräs utanför Malmö 2005 >>

Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira AB 2005 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2004 >>

Notat om sejladssikkerheden og risikoen for skibskollisioner i Øresund, 2004 >>

Substitution af biocier i bundmaling til skibe med enzymer, Miljøstyrelsen, 2004 >>

Rapport vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden 2004 >>

Hydrografiundersökning 2004. Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Arbejdsrapport fra DMU nr. 207 >>

Miljøfarlige stoffer i Øresund, en oversigt, 2005  >>

Computer model project 2004: How was the environmental status in the Sound 150 years ago? >>

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust 2005 >>

Hydrografiundersökning 2003 Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 195
>>

Utveckling av växtplankton i Skånes kustvatten 2003 >>

Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002 >>

Havnedriftens påvirkning af havmiljøet, 1998 >>

Statusrapporter

 

Belastningsrapporter

Helsingborgs kustkontrollprogram