Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad

Blåmusslor (Mytilus edulis) är vanligt förekommande längs hela Skånes kust där den på ett betydande sätt bidrar till den biologiska
mångfalden. Ofta kan musslorna täcka stora arealer och bildar rev eller bankar där de sitter tätt ihop.
På grundområdet norr och söder om Öresundsbron, mellan Limhamn och Amager, finns stora mängder blåmusslor.
Grundområdet benämns Limhamnströskeln och området med blåmusslor har beskrivits som ”Nordeuropas största sammanhängande blåmusselbank med ca 33 miljarder blåmusslor, ca 72 km2 stor och med en biomassa av 200 000 ton”.
Från svenska västkusten har det kommit rapporter om minskande förekomster av blåmusslor de senaste åren. Det saknas dock
information om minskningens omfattning och möjliga förklaringar till minskningen (HaV 2020. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och
sötvatten 2020). Kunskapen om trenden för förekomst och hälsa hos blåmusslor i
Skåne är sämre än längre upp längs västkusten. Det saknas till exempel kunskap om musselbankens faktiska utbredning runt
Limhamnströskeln samt om musslornas hälsa. Länsstyrelsen Skåne har gett WSP i uppdrag att kartlägga
musselbanken samt undersöka hälsotillståndet för blåmusslor på Limhamnströskeln. Läs rapport här >>