Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har utmynnat i ett förslag till möjliga skydd och åtgärder – Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag.

Förslaget finns på länsstyrelsen på Skånes webbplats och är i samråd fram till 12 oktober 2021:

Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag (lansstyrelsen.se) (Själva remissen)

Marint skydd i Öresund | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) (information om uppdraget samt en videofilm)