Lynetteholm i Köpenhamn: Kompletterande miljökonsekvensrapport

Lynetteholm blir ett nytt distrikt mitt i Köpenhamns hamn.

Den danska transportmyndigheten (Trafikstyrelsen) har i samråd med danska miljöskyddsmyndigheten bedömt att det finns specifika ämnen i de tillgängliga miljökonsekvensrapporterna för utarbetande som kräver ytterligare undersökningar för att kunna täckas tillräckligt.

Det här handlar om:

  • Vattenkvalitet, inklusive Lynetteholm-projektets inverkan på tillståndet och målen för vattenområdena Norra Øresund och Køge bukt, samt påverkan på målen i enlighet med Danmarks sjöfartsstrategi. Muddring av en seglingskanal i Svælget söder om Middelgrunden och en mindre fördjupning av en seglingskanal i Kronløbet.
  • Totala och ömsesidiga kumulativa effekter av Lynetteholm-projektet – etablering av Lynetteholm, fördjupning av sjöfartsfält och klappning av inspelat havsbottensmaterial. Rapporten, tillsammans med miljökonsekvensrapporten, temarapporten, sammanfattningsrapporten och genomföranderapporten, kommer att ingå i Folketingets beslutsunderlag när man behandlar ett förslag till lag om byggandet av Lynetteholm.

Läs rapporten (på danska):

Lynetteholm MKR – tillæg om vandplaner havstrategi sejlrender og kumulative effekter