Lynetteholm: Supplerende miljøkonsekvensrapport

Lynetteholm bliver en ny bydel midt i Københavns Havn.

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter for etablering af, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst.

Dette drejer sig om:

  • Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og Køge Bugt, samt påvirkningen af målsætninger iht. Danmarks havstrategi.
  • Uddybning af sejlrende i Svælget syd for Middelgrunden og en mindre uddybning af sejlrende i Kronløbet.
  • Samlede og indbyrdes kumulative påvirkninger af Lynetteholm projektet – etablering af Lynetteholm, uddybning af sejlrender og klapning af optaget havbundsmateriale.

Rapporten vil sammen med miljøkonsekvensrapporten, temarapporten, den sammenfattende redegørelse og implementeringsredegørelsen blive en del af Folketingets beslutningsgrundlag ved behandling af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.

Læs rapporten:

Lynetteholm MKR – tillæg om vandplaner havstrategi sejlrender og kumulative effekter