Länsstyrelsen i Skåne har publicerat en ny rapport om videoundersökningar vid Ven och i Knähaken

Här kan du läsa rapporten om undersökningen av havsbotten vid Ven och i det marina naturreservatet Knähaken som genomfördes 2019 av PAG Miljöstudier på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, med stöd av Helsingborgs kommun. Resultaten har ökat kunskapen om de befintliga naturvärdena och gett en uppföljande bild av tillståndet inom ett viktigt skyddat område. Kunskapen från undersökningen kommer att användas som underlag för framtida förvaltning och eventuellt skydd.
Analyser och slutsatser i rapporten är författarens.

Det totala undersökningsområdet omfattar ca 3 600 ha och sträcker sig från Vens sydöstra sida till reservatet Knähakens norra gräns i höjd med Helsingborgs sydhamn. De två viktigaste arterna som eftersöktes var hästmusslan (Modiolus modiolus) och kräftdjuret haploops. Hästmusslor hittades på 47 provytor (21%) med stark koncentration till de centrala delarna av Knähakens reservat. Inga fynd av haploops gjordes i samband med undersökningarna. Rödlistade arter som påträffades vid undersöknignarna var torsk (Gadus morhua), karminröd sjöanemon (Stomphia coccinea) och gul solsjöstjärna (Solaster endeca).

En videostudie av epifauna av Ven genomfördes också under 2018 för att kartlägga livsmiljöer och epibentisk faunadistribution i ett område på cirka 10 000 ha runt Ven.

Den epibentiska faunan på mjukbottnarna omkring Ven är framför allt rik på vitfläckig fransormstjärna (Ophiura albida), samt sjöpennan mindre piprensare (Virgularia mirabilis). Ställvis förekommer aggregat med hästmusslor (Modiolus modiolus) och sjögurkan Psolus phantapus. Den högre förekomsten av hästmusslor, lergökar och kammusslor i området kring och den ovanligt rika förekomsten av epibentiska mjukbottenormstjärnor jämfört med norrut liggande områden skulle kunna bero på avsaknaden av bottentrålning eftersom dessa arter troligen kan betraktas som känsliga i detta avseende.

Läs mer i de två rapporterna (klika på bilder).