Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har utmynnat i ett förslag till möjliga skydd och åtgärder – Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag. Förslaget finns på länsstyrelsen på Skånes webbplats och är i samråd fram till 12 oktober[…]