Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet
Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Aftalen blev indgået i 1995, og samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund. Samarbejdet er på regionalt plan en fortsættelse af det dansk-svenske samarbejde, som har eksisteret i over 50 år – først som Øresundsvandkomiteen (1960-1974), og siden som Øresundskommissionen (1974-1993).
Øresunds miljo

Her er et GIS-kort over Øresund-området, der opdateres regelmæssigt. Her finder du aktuell information om beskyttede områder, sediment, vegetation, bundfauna, testpunkter, dybdeforhold, havne og badepladser.

Marine pattedyr

De tre mest almindelige havpattedyr i Øresund er ”spættet sæl”, ”gråsæl” og ”Marsvin”. Alle tre arter er beskyttet i henhold til EU´s habitatdirektiv. Det sker dog, at der kommer andre hvaler ind i Øresund, f.eks ”Øresvin”.

Bundfauna

I Øresund kan man træffe omkring 1500 forskellige arter af bunddyr, hvoraf flere end halvdelen forekommer regelmæssigt. De fleste arter lever nedgravede i bunden, mens andre arter lever ovenpå havbunden, på hårde overflader eller på tangplanter.

Vegetation

Der findes to forskellige hovedtyper af planter i havet: Blomsterplanter, som har rødder og vokser på blød bund, og alger, der kan være fastsiddende på hård bund eller flydende i vandet. Blomsterplanterne optager næring fra bunden via deres rødder, mens alger optager næring fra vandet.

Vandkvalitet

Der findes i mange kystnære områder et stort overskud af næringsstoffer, og en meget stor biomasse kan da opbygges af både mikroalger og af de hurtigt voksende makroalger som for eksempel søsalat og fintrådede alger.

Plastik og spøgelsegarn

Plastikforurening er et stigende problem for vandmiljøet på verdensplan. Kommunerne har til opgave at begrænse spild af plastaffald ved at arbejde for, at plastaffald ikke spredes i naturen. Plastik kan udgøre et problem i fødekæden, hvor plastik kan ophobes i maverne på fisk, fugle og pattedyr.

Klima og stormfloder

Det beregnes, at vandstanden i verdenshavene pga. klimaforandringerne vil stige med ca. 1 meter frem til år 2100 og også efterfølgende vil stige.

Øresund havnekort

Her er et kort med information om havne på den svenske og danske side af Sundet.

NYHEDER/NYHETER

About US

“The Sound Water” Cooperation
“The Sound Water” Cooperation

“The Sound Water” Cooperation is the title of a cooperation agreement between Danish and Swedish municipalities and the Swedish county of Skåne, counties and provinces surrounding Öresund (the Sound). The agreement was reached in 1995 and the cooperation is intended to act for a healthy marine environment in the Sound. This cooperation is a continuation, on a regional level, of the Danish-Swedish cooperation which had previously existed for more than 30 years as the Sound Water Committee and which was superseded by the Sound Commission.