Øresundsvandsamarbejdets medlemmer i 2023

Ishøj kommun har anslutit sig till Öresundsvattensamarbetet

Ishøj kommun har anslutit sig till Öresundsvattensamarbetet. Nu består Öresundsvattensamarbetet av 22 medlemmar: 13 kommuner på dansk sida, 8 kommuner på svensk sida, samt Länsstyrelsen i Skåne. Nästan alla kommuner längs Öresund är nu representerade i Øresundsvattensamarbetet: Ett stort och starkt professionellt forum som diskuterar viktiga frågor för Öresunds vattenmiljö över nationsgränserna.

Medlemskommuner og regioner i Øresundsvandsamarbejdet

Køge och Greve kommun har anslutit sig till Öresundsvattensamarbetet

Køge kommun och Greve kommun har anslutit sig till Öresundsvattensamarbetet i juni 2023! Samarbetet omfattar nu nästan alla danska kommuner längs Öresund, förutom alla svenska kommuner och Länsstyrelsen i Skåne. Öresundsvattensamarbetet är nu ett stort samordningsorgan som arbetar aktivt för en gemensam och samordnad utveckling av ett hållbart Öresund, samt för att bevara Öresunds unika[…]

Det historiska stenrevet utanför Tårbæk i Öresund kommer snart att återskapas

Från Danmarks Naturvårdsverks (Miljøstyrelsen) hemsida: Snart påbörjas byggarbetet av två nya stenrev i Öresund och Kattegatt. Stenreven kommer att gynna den biologiska mångfalden, men även fiske och friluftsliv kommer att gynnas av dem, eftersom de så småningom kommer att bli viktiga förökningsplatser för många fiskarter. Mer än 60 000 ton sten kommer att läggas ut[…]

Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad

Blåmusslor (Mytilus edulis) är vanligt förekommande längs hela Skånes kust där den på ett betydande sätt bidrar till den biologiska mångfalden. Ofta kan musslorna täcka stora arealer och bildar rev eller bankar där de sitter tätt ihop. På grundområdet norr och söder om Öresundsbron, mellan Limhamn och Amager, finns stora mängder blåmusslor. Grundområdet benämns Limhamnströskeln[…]

Nu blir Öresund en marin nationalpark!

Øresund skal være marin nationalpark. Det fremgår af en delaftale for næste års finanslov, som lørdag blev fremlagt. Aftalen er indgået mellem regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. I aftalen fremgår det, at aftaleparterne er enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet. I den forbindelse vil de gøre viden om[…]

Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har utmynnat i ett förslag till möjliga skydd och åtgärder – Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag. Förslaget finns på länsstyrelsen på Skånes webbplats och är i samråd fram till 12 oktober[…]

Lynetteholm i Köpenhamn: Kompletterande miljökonsekvensrapport

Lynetteholm blir ett nytt distrikt mitt i Köpenhamns hamn. Den danska transportmyndigheten (Trafikstyrelsen) har i samråd med danska miljöskyddsmyndigheten bedömt att det finns specifika ämnen i de tillgängliga miljökonsekvensrapporterna för utarbetande som kräver ytterligare undersökningar för att kunna täckas tillräckligt. Det här handlar om: Vattenkvalitet, inklusive Lynetteholm-projektets inverkan på tillståndet och målen för vattenområdena Norra[…]

Första steg mot utökat marint skydd i Öresund

Fra Regeringen.se 23-07-2020: Det marina ekosystemet i Öresund är unikt: det ligger på tröskeln mellan Kattegatts saltvatten och Östersjöns bräckta vatten. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats samtidigt som det är en dynamisk storstadsregion där havsområdet ger möjlighet till rekreation och olika typer av näringsliv. På[…]